Bättre skydd av naturvärden

Favoritmarkera

Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploateringar av olika slag. Det gäller vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs av naturmiljökonsulter, enskilda kommunekologer, institutioner och ideella organisationer ser väldigt olika ut. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering.

Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera biologisk mångfald. Någon beskrivning av hur inventeringen ska gå till och vad den ska innehålla finns inte. En standard kan till exempel innehålla mallar för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna.

– Jag ser ett jättebehov av en sådan standard. För att kunna skydda naturvärden krävs bra underlag, säger Anders Sjölund som arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket och är ordförande i SIS standardiseringsarbete.

– Det har växt fram olika sätt att jobba med de här frågorna, så att vi i praktiken har ett stort antal inofficiella standarder, säger Anders Sjölund.

I standardiseringskommittén diskuterar man just nu gemensamma utgångspunkter och hur olika faktorer ska viktas.

– Vi definierar olika naturtyper, till exempel våtmarker och kärr, olika djurarter och kombinationen av växter, djur och svampar. Men vi diskuterar också om friluftsintressen ska tas med i en naturvärdesinventering och hur grönytor i städer ska bedömas. Det kan finnas värdefull natur i städerna som måste värderas ur andra perspektiv än de som gäller för hotade arter.

I arbetet deltar Trafikverket Borlänge, Ekologigruppen Ekoplan AB, Enetjärn Natur AB, Naturcentrum AB, Stiftelsen Pro Natura samt Calluna AB.

Standarden har som syfte att:
kvalitetssäkra naturvärdesinventeringen
underlätta vid upphandling av naturvärdesinventeringar
förenkla vid prövning och tillståndsgivning
underlätta formulering och uppföljning av miljöanpassade projektmål.

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Lämna ett svar