LRF-stämman om strategier för mat och energi

Favoritmarkera

LRF antog på sin riksförbundsstämma två strategier, en livsmedels- och en energistrategi, som handlar om hur de gröna näringarna kan bidra till en långsiktigt hållbar mat- och energiförsörjning i Sverige.

Samtidigt som de gröna näringarnas samlade omsättning växer, går stora delar av livsmedelsproduktionen åt motsatt håll. En viktig fråga är att även i framtiden kunna möta konsumentens efterfrågan på god och säker mat. Här kan de gröna näringarna bidra till att vända trenden och istället utveckla den svenska matproduktionen, med målsättningen att värdet på gårdsnivå ska öka med en procent om året, fram till år 2020.

En annan stor fråga för framtiden är hur vi kan säkra en tryggad och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Här kan de gröna näringarna bidra än mer. För bonden finns det nya affärsmöjligheter att ta tillvara på en växande energimarknad.

– LRFs mål är mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Det finns en stor potential för svensk livsmedelsproduktion att växa. Dessutom är alla överens om att morgondagens energi i större utsträckning måste vara förnybar. Bioenergi är redan idag större än både kärnkraft och vattenkraft tillsammans, och vi bönder sitter på en stor outnyttjad resurs av förnybar energi, säger Helena Jonsson, LRFs nyvalda förbundsordförande.

Några av förslagen i strategierna:

LRF fortsätter arbetet för ursprungsmärkning av mat. Köttbranschen och handeln har nyligen lanserat en svenskmärkning av charkprodukter.

LRF vill samarbeta med förädlingsföretag, restauranger och lokala livsmedelshandlare för att lyfta den svenska maten och maten från trakten.

LRF kommer ta initiativ för att öka värdet och attraktionskraften för den svenska livsmedelsproduktionen.

LRF anser att 70 procent av energin år 2020 ska vara förnybar. Detta är möjligt genom att satsa mer på förnybar energi från skog, jord, vind, småskalig vattenkraft och energieffektivisering.

LRF vill se fler initiativ på marknaden och i politiken som stärker de gröna näringarnas konkurrenskraft – till nytta för samhället och Sveriges konsumenter. Med rimliga spelregler kan vi bidra till ett grönare, långsiktigt hållbart samhälle, säger Helena Jonsson.

Beslutet togs på LRF-stämman tidigare på försommaren, den 25 maj 2011.

Lämna ett svar