Laddar annons
Gårdsförsäljning av alkohol – så tycker de olika partierna
7 Sep, 2022
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Gårdsförsäljning av alkohol – så tycker de olika partierna

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol har varit aktuell under en längre tid. I samband med valet 2018 gjorde Vinbanken en stor genomgång av hur de olika partierna tänker i frågan. Vad har hänt sedan dess och har partierna ändrat ståndpunkt?

De senaste månaderna har det debatterats, diskuterats och gnabbats om olika politiska frågor. Det märks tydligt att det är valtider. 11 september är det val till riksdag, region och kommun och många svenskar förväntas gå till valurnorna för att rösta. En fråga som hamnat väldigt mycket i skymundan under valrörelsen är den om gårdsförsäljning av alkohol. Tidigare har det varit en aktuell fråga, men på senare tid har den inte fått lika mycket uppmärksamhet i den offentliga debatten.

Inför valet 2018 genomförde Vinbanken en sammanställning av hur de olika partierna tycker och tänker i frågan. Den sammanställningen och artikelserien kan du hitta här.

Vad har då hänt under de senaste fyra åren på det politiska planet? Har partierna och politikerna ändrat sin ståndpunkt något nämnvärt, eller tänker de likadant som de gjorde för fyra år sedan? I det stora hela har det inte hunnit hända så mycket. Vi har ändå sammanställt hur de olika partierna tycker och tänker kring gårdsförsäljning av alkohol, baserat på deras egna partiprogram och politiska motioner.

Gårdsförsäljning av alkohol 2022 – så tycker de olika partierna

Samtliga texter nedan är tagna från respektive partis hemsida där de redogör för sin egen politik.

Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet står för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som innebär att alkohol inte ska vara tillgängligt som om det var vilken vara som helst.

Folkhälsan påverkas mycket av hur tillgången till alkohol ser ut och därför bör vi bevara Systembolagets monopol. Gårdsförsäljning innebär en uppluckring av monopolet och skulle därmed även få negativa konsekvenser för folkhälsan och samhället i stort.”

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill

  • förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin

  • slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol

  • inte ha så kallad gårdsförsäljning eftersom det inte är förenligt med EU:s regler om att ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker

  • ha skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol för att värna Systembolagets ensamrätt

  • ha skärpta insatser mot smuggling av alkohol.

Miljöpartiet

Notera att Miljöpartiets text är från 2017 och det finns ingen uppdaterad information i frågan på partiets egen hemsida.

”Det är i ljuset av detta som vi ska se ett tillsynes harmlöst och pittoreskt förslag om att tillåta gårdsförsäljningen, för alkohol är ju inte vilken vara som helst. Det finns tydliga kopplingar mellan alkohol och flertalet sjukdomar så som diabetes och cancer. De sociala konsekvenserna för både samhället och enskilda individer av en ökad konsumtion är redan idag oacceptabelt höga och riskerar att förvärras.”

Centerpartiet

”Vi vill behålla Systembolaget eftersom det är positivt för folkhälsan och leder till färre sociala problem. Samtidigt måste tillgängligheten bli bättre runt om i landet, eftersom många platser saknar ett Systembolag eller ombud. Vi vill också göra det enklare för små bryggerier och dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget, och har länge drivit på för att göra gårdsförsäljning tillåtet.”

Centerpartiet vill:

  • Tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och göra det enklare för små bryggerier

  • Att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud

  • Behålla Systembolaget som statligt monopol

Liberalerna

”Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Samtidigt behövs en genomgång av alkohollagen för att undanröja onödiga hinder för seriösa näringsidkare utan att skyddet för människors hälsa åsidosätts. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Pålitlig alkoholpolitik är även en trygghetsfråga och restauranger och uteställen måste vara ansvarsfulla i sin servering. Det finns allt fler lokala och småskaliga producenter i Sverige av alkoholhaltiga drycker, t. ex. öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.”

Kristdemokraterna

”Kristdemokraterna har inget principiellt emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer med det får inte äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol.”

Moderaterna

Notera att Moderaterna själva inte har en egen flik om gårdsförsäljning av alkohol. Nedanstående text är tagen från Moderaterna i Gävleborg och vad de ska verka för. Baserat på att motioner och yttranden kan man utgå från att nedanstående text är representativ för partiet.

”Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas då detta är en viktig del av utvecklingen av företagande på landsbygden. Även utkörning av mat och alkohol ska tillåtas för restauranger med alkoholtillstånd.  Regellättnader för gårdsförsäljning av livsmedel med tydligare nationella riktlinjer ska inrättas för att minska de kommunala skillnaderna. För att skapa en gynnsam tillväxt och för att minska krånglet ska en genomlysning av jord- och lantbruksstöden ske.”

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har ingen egen flik för gårdsförsäljning på sin hemsida. Nedanstående text är hämtad från en motion som partiet lämnade in i september 2021.

”Flera bryggerier lyfter också fram att många besökare efterfrågar att få köpa dryck med sig hem och flertalet upplever det som att den servicen efterfrågas i allt större grad. Tilläggas kan också att flertalet av bryggerierna utgör en del av landets levande lands­bygd.

Genom tillåtelse av gårdsförsäljning av öl, vin och cider, skulle dess småskalighet, etablering och företagsamhet stimuleras och stärkas. En överlevnad vore nog svår för många lokala bryggerier i de fall Systembolaget väljer att ta bort det sortimentet. Det skulle vara ett direkt dåligt alternativ och en kombination av dessa båda är fortsatt nödvändig. Att underminera Systembolagets legitimitet för det svenska detaljhandels­monopolet är inget att eftersträva, utan en tydlig samverkan mellan Systembolaget och bryggerierna är en önskvärd riktning, med en alkohollagstiftning som tillåter gårds­försäljning och där detaljhandelsmonopolet kvarstår.”

I juni 2022 kom Sveriges kommuner och regioner, SKR, med ett yttrande i frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Där kan man läsa bland annat om Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiets respektive ståndpunkter.

Sammanfattning

Partier som är emot gårdsförsäljning av alkohol:

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

Partier som är för gårdsförsäljning av alkohol:

Centerpartiet (samtidigt som man vill behålla Systembolaget)
Liberalerna (samtidigt som man vill behålla Systembolaget)
Kristdemokraterna (samtidigt som man vill behålla Systembolaget)
Moderaterna (nämner inget om Systembolaget)
Sverigedemokraterna (samtidigt som man vill behålla Systembolaget)